VÅRE KONKURRANSEFORTRINN

Seabrokers Services er totalleverandør av drifts- og forvaltningstjenester til næringsbygg. Vi fokuserer på å tilby kostnadseffektive løsninger alt etter kundens behov/ønsker og er fleksible i forhold til endringer i areal eller bemanning.

Fornøyde kunder
Vi gjennomfører årlige kundetilfredshetsundersøkelser. Tilbakemeldingene gir våre medarbeidere høy score på serviceinnstilling, problemløsning og effektivitet.

 

Fast og fleksibelt driftspersonell
Seabrokers Services består av en stor stab med driftspersonell. Vi har egne resepsjonister, vaktmestere, postbud, varemottakspersonell, driftsledere og kontorstøttepersonell. Dette mangfoldet gir oss en stor grad av fleksibilitet til å løse de fleste utfordringer og arbeidsoppgaver.

Vårt driftspersonell får opplæring i flere av eiendommene vi drifter og kan dermed enkelt avlaste hverandre ved sykdom og/eller ferieavvikling.

 

Lokal Forankring
Vår lokale forankring på Forus gir våre kunder i området en eksepsjonell fordel. Vi kjenner det jærske markedet godt og kan plukke ut dyktige og velrenommerte samarbeidspartnere.

Nærhet til kundens lokasjoner gjør at vi har mulighet for å rykke ut med ekstra mannskap på kort varsel.

 

Driftslederrollen –kun ett kontaktpunkt
Våre kunder skal ha et enkelt kundeforhold til Seabrokers Services. Hver kunde er tilknyttet en driftsleder som skal påse at alle driftstjenestene blir levert i henhold til gjeldende kontrakter, lover, regler, rutiner og bestemmelser innenfor området.

Driftsleder skal planlegge for effektiv og lønnsom drift og skal søke kontinuerlig forbedring for å oppnå et kostnadseffektivt, moderne og fleksibelt driftsmiljø.

 

Korte beslutningsveier
Seabrokers Services er en smidig organisasjon med korte beslutningsveier. Vi har høy kompetanse på våre fagområder og er en svært løsningsorientert bedriftskultur.

 

«Åpen bok»- prinsippet
Våre kontrakter baseres på «Åpen bok» – prinsippet. Det gir kunden fritt innsyn i avtalene med våre underleverandører. Videre kan kunden etter ønske revidere alle våre samarbeids-avtaler og regnskaper relatert til kun

 

HMS
Seabrokers Services arbeider kontinuerlig for å skape bedre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Gjennom å prioritere egenutvikling, fysiske arbeidsforhold og et godt sosialt arbeidsmiljø jobber vi kontinuerlig med å ta vare på våre ansatte. Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Vi fokuserer på forebyggende tiltak for å unngå at uønskede hendelser skal inntreffe.

 

Kvalitet
Seabrokers Services utfører alle tjenester i henhold til prosedyrer og rutiner i vårt kvalitets-system. Seabrokers Services’ kvalitetssystem er sertifisert i henhold til NS-EN-ISO-9001

 

Plania
Seabrokers Services bruker FDV-systemet Plania til oppfølging, kontroll og rapportering for våre kunder. Faste serviceoppdrag, rekvirerte tjenester og daglig vedlikehold blir loggført i kundens bygghistorikk. Kunden legger selv inn arbeidsordre i Plania, og får rask tilbakemelding om at arbeidet er utført.